Om U Press

U Press er Danmarks uafhængige uni­versitetsforlag.

På forlaget udkommer der hvert år titler med noget af den mest interessante nye viden om kultur, kunst, samfund, naturvidenskab og pædagogik.

Bøger herfra udvikles hen over grænserne mellem uddannelsesinstitu­tioner, fag, medier og sprog. Ved U Press værdsættes integri­tet og omhu, æstetik, kreativitet og fornyelse, dybde, dannelse, kritik, og at ideer fra alle tænkelige positioner er oversættelige og ikke mindst skabt gennem fri tænkning.

Udgivelse ved U Press sker ved redaktører, som selv har erfaring med grundig research. De kender kravene og stræber efter at tilbyde den højeste standard inden for redigering af viden og sikring af kvalitet. Forfattere tilbydes et individuelt peer review, hvis det ønskes.

U Press har kontor i København og rådfører sig med tilknyttede forlagskonsulenter, indtil videre i Oxford og Berlin.

 

Über U Press

U Press ist ein junger unabhängiger Bildungs- und Universitätsverlag. Wir beabsichtigen, jedes Jahr Literatur mit neuen Erkenntnissen über Gesellschaft, Kultur, Naturwissenschaft und professionelle Lehre zu publizieren.

U Press Verlag geht über die Grenzen von Institutionen, Fachbereichen, Medien und Sprache hinaus. Wir legen Wert auf Integrität und Präzision, Kreativität und Innovation, Tiefgang und Brauchbarkeit, Digitalisierung und Übertragbarkeit.

Den Autoren bieten wir gerne ein individuelles Peer-Review-Verfahren an, jedoch greifen wir ebenso bezüglich der Entwicklung und Herausgabe neuer Literatur sowohl auf Expertenwissen als auch auf das Wissen aus dem Netzwerk verschiedener Verbraucher zurück.

Mit den Publikationen bei U Press beschäftigen sich stets Redakteure, die selbst Erfahrung in der Forschung vorweisen können. Wir sind uns des hohen Anspruchs von Forschung bewusst und streben stets danach, einen ebenso hohen Entwicklungsstand in Bezug auf Forschung und Qualitätssicherung zu gewährleisten.

Der Verlag U Press befindet sich in Kopenhagens Zentrum, unterhält jedoch ebenfalls Beziehungen zu einem internationalen Team bestehend aus Verlagsberatern, das sich bislang von Oxford bis nach Berlin erstreckt.

 

 

 

Forlagets Databehandlingspolitik

Den dataansvarlige:

U Press

CVR 34921369

Rådhuspladsen 16

DK-1550 København V

 

1       Forpligtelser og rettigheder

U Press har over for omverdenen (herunder den registrerede) som udgangspunkt ansvaret for, at behandlingen af personoplysninger sker inden for rammerne af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

U Press har derfor både rettighederne og forpligtelserne til at træffe beslutninger om, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling.

2       Fortrolighed

U Press sikrer, at kun de personer, der aktuelt er autoriseret hertil, har adgang til de personoplysninger, der behandles.

U Press sikrer, at de personer, der er autoriseret til at behandle personoplysninger på vegne af forlaget, har forpligtet sig til fortrolighed eller er underlagt en passende lovbestemt tavshedspligt.

3       Behandlingssikkerhed

U Press iværksætter alle foranstaltninger, som kræves i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 32, hvoraf det bl.a. fremgår, at der under hensyntagen til det aktuelle niveau, implementeringsomkostningerne og den pågældende behandlings karakter, omfang, sammenhæng og formål samt risiciene af varierende sandsynlighed og alvor for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder gennemføres passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til disse risici.

Ovenstående forpligtelse indebærer, at U Press foretager en risikovurdering og herefter gennemfører foranstaltninger for at imødegå identificerede risici.

4       Anvendelse af underdatabehandlere

U Press skal opfylde de betingelser, der er omhandlet i databeskyttelsesforordningens artikel 28, stk. 2 og 4, for at gøre brug af en anden databehandler (underdatabehandler).

U Press må således ikke gøre brug af en anden databehandler (underdatabehandler) til opfyldelse af databehandleraftalen uden at have givet forudgående specifik eller generel skriftlig godkendelse hertil.

5       Bistand

U Press forpligter sig til at besvare anmodninger om udøvelsen af de registreredes rettigheder som fastlagt i databeskyttelsesforordningens kapitel 3. Dette indebærer skal hjælpe til at sikre overholdelsen af:

 • oplysningspligten ved indsamling af personoplysninger hos den registrerede
 • oplysningspligten, hvis personoplysninger ikke er indsamlet hos den registrerede
 • den registreredes indsigtsret
 • retten til berigtigelse
 • retten til sletning (»retten til at blive glemt«)
 • retten til begrænsning af behandling
 • underretningspligt i forbindelse med berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling
 • retten til dataportabilitet
 • retten til indsigelse
 • retten til at gøre indsigelse mod resultatet af automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering

U Press bistår med at sikre overholdelse af forpligtelser i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 32-36 under hensynstagen til behandlingens karakter og de oplysninger, der er tilgængelige. Dette indebærer, at U Press under hensynstagen til behandlingens karakter skal sikre overholdelsen af:

 • forpligtelsen til at gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til de risici, der er forbundet med behandlingen
 • forpligtelsen til at anmelde brud på persondatasikkerheden til tilsynsmyndigheden (Datatilsynet) uden unødig forsinkelse og om muligt senest 72 timer, efter at den dataansvarlige er blevet bekendt med bruddet, medmindre at det er usandsynligt, at bruddet på persondatasikkerheden indebærer en risiko for fysiske personers rettigheder eller frihedsrettigheder.
 • forpligtelsen til – uden unødig forsinkelse – at underrette den/de registrerede om brud på persondatasikkerheden, når et sådant brud sandsynligvis vil indebære en høj risiko for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder
 • forpligtelsen til at gennemføre en konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse, hvis en type behandling sandsynligvis vil indebære en høj risiko for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder
 • forpligtelsen til at høre tilsynsmyndigheden (Datatilsynet) inden behandling, såfremt en konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse viser, at behandlingen vil føre til høj risiko i mangel af foranstaltninger truffet af den dataansvarlige for at begrænse risikoen